Zwrot kosztów dojazdu

Kryteria uzyskania zwrotu kosztów przejazdu do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity, (Dz.U. Nr 69, poz.415 z 2008 r. z póź. zm.) Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkowej, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc.
 2. Uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowe kryteria:

I. staż/przygotowanie zawodowe dorosłych

W sytuacji osób skierowanych na staż/przygotowanie zawodowe dorosłych zwrot kosztów dojazdu przysługuje po spełnieniu powyższych warunków, przez cały okres trwania stażu/przygotowania zawodowego w kwocie faktycznie poniesionych kosztów, do wysokości ceny biletu miesięcznego na tej trasie, ale nie więcej niż 30% najniższego wynagrodzenia.

II. zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

W przypadku osób, które na podstawie skierowania podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów przejazdu przysługuje po spełnieniu powyższych warunków przez okres do 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia , w wysokości faktycznie poniesionych kosztów do wysokości ceny biletu miesięcznego na tej trasie, ale nie więcej niż 250 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (wzór)
 • lista obecności na stażu/przygotowaniu zawodowym dorosłych, w pracy
 • skierowanie (jednorazowo przy pierwszym wniosku )
 • w przypadku dojazdu do pracy – umowa o pracę (jednorazowo przy pierwszym wniosku)

W przypadku dojazdu komunikacją publiczną:

 • bilety jednorazowe lub bilet miesięczny na danej trasie

W przypadku dojazdu własnym samochodem:

 • dowód rejestracyjny,
 • prawo jazdy
 • oświadczenie o dojeżdżaniu własnym samochodem lub samochodem współmałżonka
 • imienna faktura za kupno paliwa w danym miesiącu

W przypadku dojazdu użyczonym samochodem:

 • dowód rejestracyjny,
 • prawo jazdy
 • umowa użyczenia pojazdu
 • imienna faktura za kupno paliwa w danym miesiącu

W przypadku dowożenia przez osoby trzecie:

 • dowód rejestracyjny,
 • prawo jazdy 
 •  oświadczenie o dowożeniu przez osobę trzecią 
 •  imienna faktura za kupno paliwa w danym miesiącu